Popisy vozidiel: Parný rušeň 498.104 „Albatros“ (Albatros klub RD Bratislava)

AlbatrosNa prelome rokov 2009/2010 si československá železničná história pripomenula 55. výročie od výroby a dodania posledných parných rýchlikových rušňov pre vtedajšie Československé štátne dráhy, vynikajúcich strojov radu 498.1 ČSD. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo z mnohých hľadísk nesporne o výnimočné výrobky nášho strojárskeho priemyslu, určite si zaslúžia stručnú rekapituláciu informácií hodnotiacich nielen obdobie ich vrcholnej slávy, ale aj ich osudov po vyradení z pravidelnej prevádzky. Uvedené údaje boli čerpané z dostupnej literatúry, zo záznamov uložených v archívoch výrobcu a prevádzkovateľov a zo spomienok železničiarov – pamätníkov.

 Nové rušne radu 498.1 predstavujú významne modernizovanú a vylepšenú sériu 498.0, pričom tu boli aplikované všetky dovtedajšie poznatky a skúsenosti overené v prevádzke u predošlých sérií a tiež novinky, ktoré k nám vývoj priniesol z Nemecka, Francúzska a USA v 40. rokoch a na počiatku 50. rokov 20. storočia. Podobne ako u radu 486.0 a 498.0 ide opäť o ťažkú rýchlikovú trojčitú „mountainku“. To znamená, že pred skupinou štyroch spriahnutých dvojkolesí má rušeň dva behúne v podvozku, za spriahnutými dvojkolesiami jeden behúň v „Bisselovom oji“ a že má tri rovnocenné plnotlakové parné stroje, takže počas jednej otáčky kolies rušeň šesťkrát vydýchne výfukovú paru z komína. Prevádzkový tlak pary v modernom kotle s veľkou spaľovacou komorou, Nicholsonovým thermosifónom, varnými rúrami, roštom z komôrkových roštníc, pneumaticky ovládanými odkaľovačmi a 6 m dlhými rúrami je osvedčených 16 atmosfér. Pojazd rušňa má všetky osi a tiež ojnice a spojnice na hlavných čapoch uložené vo výkyvných valivých ložiskách SKF. Parné stroje so šupátkami „Trofimov“, s rozvodmi „Heusinger“ ovládanými pneumatickým servomotorom majú piesty s delenými piestnymi krúžkami bez predného vedenia zavesené v štíhlych križiakoch najmodernejšej konštrukcie „Laird“. Ústredné olejové mazanie celého pojazdu a parných strojov zabezpečujú dva „Friedmanove“ mazacie lisy poháňané od pravej kulisy. Na úplne uzatvorenú kabínu pre rušňovú čatu tesne nadväzuje tender radu 935.2. Tieto veľkopriestorové päťosové tendre so šnekovým mechanickým prikladačom paliva typu Standard Stocker HT1 boli k rušňom dodané vzhľadom na ich plánované nasadenie na veľké vzdialenosti. Rad tendrov 935.2 predstavuje najnovší typ tendrov, u ktorých bol dosiahnutý objem vodnej nádrže 35m3 a uholného priestoru až 20m3.

Spolu s tendrom radu 935.2 mali jednotkové Albatrosy hmotnosť v službe až 203 ton a stali sa tak najväčšími a najťažšími rušňami v sieti ČSD.

Služobné pomôcky určovali, že rušne radu 498.1 utiahnu na rovine vlak s hmotnosťou 600 ton rýchlosťou 116 km/h. S vlakom s rovnakou hmotnosťou mali ísť na stúpaní 14 promile ešte rýchlosťou 30 km/h. V prevádzke prekonali tieto mimoriadne vydarené parné rušne všetky očakávania – bez problémov ťahali až 1 000 ton ťažké vlaky takmer stokilometrovou rýchlosťou a spoľahlivo slúžili v rýchlikovej doprave na tratiach Praha – Žilina – Košice (tu neskôr už spolu s novými elektrickými rušňami radu E 499.0), Praha – Bratislava – Nové Zámky i Bratislava – Košice až do roku 1973, pričom nabehali mesačne i viac ako 20 000 km. Vo všetkých depách, v ktorých počas svojej éry slúžili, boli stroje radu 498.1 prideľované na najťažšie výkony. Pri skúškach sa na nových rušňoch dosahovala tepelná účinnosť až 11% a indikovaný výkon až 2 700 konských síl.

Mohutné rýchlikové jednotkové Albatrosy s tendrami 935.2 predstavujú vrchol Československej konštrukčnej školy parných rušňov. Vďaka farebnému vyhotoveniu podľa návrhu akademického maliara Viléma Kreibicha sa Albatrosy so slivkovomodrým náterom rušňa a tendra bez liniek, červenými kolesami, červenohnedým pojazdom, bielymi pruhmi na ochozoch, pokračujúcimi v rovnakej výške i po bokoch kabíny a tendra a dominantnou bielou strechou kabíny stali ozajstnými krásavicami medzi parnými rušňami.

Albatrosy 498.1 dnes

 Do súčasnosti sa z celej 15-kusovej série týchto rušňov zachovali v rámci bývalého Československa iba (alebo dokonca až) tri stroje:

 ·  dnes opäť prevádzkyschopný 498.104 na Slovensku v depe  Bratislava hlavné
·  do apríla 2003 prevádzkyschopný 498.106 v depe Brno dolní
·  neprevádzkový vrak rušňa 498.112 v Múzeu ČD v Lužnej u Rakovníka
 Rušeň 498.104 s tendrom 935.2284 prevzali zástupcovia ČSD z výrobného závodu dňa 24. decembra 1954. Jeho kotol podrobili tlakovej skúške vo výrobnom závode ešte na jeseň roku 1954. Od 27. januára 1955 bol evidenčne zaradený do stavu rušňového depa Praha střed. Svoju premiérovú technicko-bezpečnostnú skúšku rušeň absolvoval dňa 18. januára 1955 a už od 27. januára 1955 ho preradili do stavu v depe Žilina. Od 21. mája 1958 potom slúžil v depe Přerov, od 5. júna 1960 v depe Bratislava hlavné, od 4. novembra 1968 v depe Leopoldov, od 3. júla 1970 v depe Nové Zámky a od 22. septembra 1972 opäť v depe Bratislava hlavné, kde už ostal až do svojho vyradenia z prevádzky v roku 1979.

„Albatros“ 498.104 sa ako jeden z troch rušňov radu 498.1 vyhol fyzickej likvidácii a zostal odstavený na koľajisku „Dvor“ bratislavskej hlavnej stanice. V roku 1982 ho odtiahli do depa Bratislava východ. Keď sa v tom istom roku v septembri pripravovala v Žiline výstava parných rušňov pri príležitosti výročia Považskej železnice, bol na rušni obnovený náter a bol tak uvedený do vystavovateľného stavu. Vzápätí bol odtiahnutý na výstavu do Žiliny. Odtiaľ sa vrátil naspäť do Bratislavy a bol deponovaný v areáli dnes už bývalého RD Bratislava východ staré depo. Pre muzeálne účely sa ho podarilo oficiálne získať dňa 12. novembra 1985. Začiatkom roku 1990 bol prepravený do RD Vrútky. Na základe iniciatívy nadšencov z RD Bratislava hl. bol rušeň ešte v roku 1990 prepravený z Vrútok naspäť do Bratislavy a bol zverený do starostlivosti zakladajúcich členov terajšieho Albatros klubu.

Počas rokov 1994 až 2004 členovia Albatros klubu s rušňom 498.104 počas 111 nostalgických akcií najazdili 35 000 km a na jeho opravách odpracovali tisíce brigádnických hodín. Pri týchto akciách boli tak Albatros 498.104, ako aj ostatné pridelené historické vozidlá ŽSR-VVÚŽ-MDC (náraďový vozeň F 2309, obytný vozeň Bai 806, reštauračný vozeň WRa 028, zauhľovací koľajový žeriav KIROW EDK 10/2 a nehodový žeriav EDK 300), vždy spoľahlivo schopné prevádzky a obsadené kvalifikovaným personálom z radov Albatros klubu, aby tak vzorne reprezentovali železnicu na Slovensku, MDC ako vlastníka uvedených vozidiel a tiež domovské Rušňové depo Bratislava hlavné.

Prehľad o poslednej vykonanej generálnej oprave Albatrosa 498.104
 …. ale nič netrvá večne a preto sme sa museli v roku 2005, kedy skončila lehota platnosti kotla a na rušni bolo potrebné vykonať vyväzovaciu opravu, zodpovedne rozhodnúť čo ďalej …

Od piatka 15. apríla 2005 od polnoci bol „Albatros“ 498.104 neprevádzkyschopný z dôvodu skončenia lehoty platnosti jeho kotla. Pri tejto príležitosti sa konalo vo všetkej tichosti, len za účasti členov Albatros klubu a niekoľkých priaznivcov, rozlúčkové stretnutie v priestoroch poštových koľají bratislavskej hlavnej stanice, kde sa poslednýkrát slávnostne zakúrený rušeň predviedol vo svojej kráse. Snahou všetkých bolo vytvoriť podmienky a priestor pre jeho ďalšie pôsobenie tak, aby i v budúcnosti ostal každodennou súčasťou života dnes už transformovaných železníc na Slovensku, pretože sa v minulosti významnou mierou podieľal na ich povojnovom vývoji.

Na výročnej členskej schôdzi Albatros klubu dňa 26. apríla 2005 sa jeho členovia jednohlasne zhodli na tom, že sa chcú o parný rušeň 498.104 ako aj o ďalšie pridelené historické vozidlá MDC starať aj naďalej a chcú sa v maximálnej miere podieľať na plánovanej oprave rušňa. Preto požiadali o uzatvorenie „Zmluvy o prenájme“ týchto vozidiel medzi ŽSR a Albatros klubom. Týmto bol jednoznačne vyjadrený nesúhlas s inými alternatívami, ktoré v tom čase existovali.

Prípravy a rokovania ohľadne  „Zmluvy o prenájme“ trvali takmer rok a vyvrcholili jej podpisom na začiatku roku 2006. Uzatvorením zmluvy zobral na seba Albatros klub celé ekonomické a prevádzkové bremeno súvisiace nielen s nutnou opravou, ale aj s budúcou prevádzkou rušňa. V piatok dňa 7. apríla 2006 sa uskutočnila preprava rušňa do Vrútok. Vďaka ústretovému prístupu zo strany ZSSK Cargo Slovakia, a.s. si Albatros klub pre účely vykonania opravy prenajal za veľmi výhodných podmienok v priestoroch bývalého RD Vrútky halu R2. Presun do Vrútok bol jediný spôsob, ako zvládnuť technologicky veľmi náročnú opravu, pretože tu sídli jediná certifikovaná opravovňa na parné kotly na Slovensku – OKV Martin. Takisto výdatná pomoc blízkej ŽOS Vrútky a ich technologickej základne sa stala významným momentom zvládnutia rozsahu opravy.

Po preprave do RD Vrútky bol rušeň a tender počas niekoľkých mesiacov úplne rozobratý a začala sa tak precízna generálna oprava. Všetky súčiastky boli dôkladne vyčistené, skontrolované a zrenovované. Tie, ktoré nebolo možné zrenovovať, boli vyrobené nové.

Po vykonaní demontážnych, meracích a diagnostických prác sa ukázalo, že skutočne potrebný rozsah opravy bude výrazne väčší ako nariaďujú platné udržiavacie poriadky.

S uvedenou situáciou sa Albatros klub vysporiadal a rozhodol sa vzhľadom na eminentný záujem dosiahnuť u parného rušňa 498.104 okrem plne prevádzkyschopného a dobrého technického stavu aj vysokú kvalitu opravy pre dosiahnutie dokonalej estetickej úrovne, že vykoná potrebný rozsah opravy aj za cenu jej predĺženia oproti plánu.

Po ukončení kľúčovej časti opravy a po uvedení rušňa do prepravovateľného stavu sa uskutočnila dňa 16. novembra 2008 jeho preprava do RD Bratislava hlavné. Skončilo sa tak náročné dva a pol roka trvajúce obdobie, počas ktorého členovia Albatros klubu víkend čo víkend dochádzali na Vrútky, aby tu mohli pracovať na náročnej oprave rušňa.
V RD Bratislava hlavné boli vykonané všetky finalizačné a montážne práce, vrátane vyhotovenia kompletného náteru. Nasledovali funkčné skúšky jednotlivých častí, ktoré boli zavŕšené dňa 17. novembra 2009 skúšobnou jazdou do Nových Zámkov. Na rušni bolo členmi Albatros klubu počas trvania poslednej opravy odpracovaných brigádnickým spôsobom viac ako 40 000 hodín.

Zdroj: Albatros klub RD Bratislava

Videozóna:

Lokomotiva 498 104 Albatros – Mikuláš 2009

Albatros 498 104 Nové Zámky 171109

498 104 Albatros, odjazd zo Skleného

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.