Aktuálne: Z nevyužívanej trate Piešťany – Vrbové bude nakoniec cyklotrasa (Doplnené)

TRNAVSKÝ KRAJ – Jednokoľajnej 7,910 km trati ŽSR (naposledy označovanej v cestovných poriadkoch pod číslom 38a) z Piešťan do Vrbového už definitívne zvoní umieráčik. Z nevyužívanej trate by sa už v budúcom roku mala stať cyklotrasa. A to aj napriek tomu, že existovali zámery na turistické využitie železnice.

Sľubný rozvoj železničnej trate

Určite sa ešte veľmi dobre pamätáte na to, ako sa na tejto zabudnutej železnici organizovali mimoriadne jazdy historickým vlakom, či medzinárodné súťaže v pretekoch pákových drezín. Tieto obľúbené akcie organizovalo občianske združenie ČANGO v spolupráci so Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina a ďalšími partnermi. Prvý vláčik motoráčik sa na túto trať vydal v sobotu 10. júla 2010 v rámci Vrbovského jarmoku, keď po 31 rokoch s podporou miestnej samosprávy opätovne na opustenú železničku vypravili štyri páry osobných vlakov. Táto nepochybne zaujímavá akcia si rýchlo našla svojich nadšencov. Medzi cestujúcimi pri tom neboli len tí skôr narodení a železniční nadšenci, ale aj rodiny s deťmi, ktoré si takto spríjemnili prázdninovú sobotu. Z mimoriadnej jazdy do Vrbového sa tak stala každoročná tradícia. V lete si prišli na svoje záujemcovia o jazdu vlakom, v septembri zase fanúšikovia pákových drezín. V Piešťanoch tieto akcie dopĺňali vyhliadkové plavby loďou po rieke Váh a jazere Sĺňava a okružné jazdy cestným vláčikom tzv. Piešťanským expresom. Historický vláčik bol navyše príjemným spestrením viacerých kultúrno-spoločenských podujatí v jednotlivých obciach na trati.

Železničná trať z pohľadu nákladnej dopravy

Do roku 2003 bol na čele manipulačných vlakoch do Vrbového motorový rušeň 742.227, ktorý bol dlhoročnou piešťanskou zálohou z depa Leopoldov. Hoci sa nasledujúce 2 roky manipulačnými vlakmi zachádzalo na túto trať len sporadicky, vďaka modernizácii koridoru  v roku 2005 prichádza k odvozu starých koľají do Vrbového taktovo s rušňami 710.680 Železničné stavebníctvo Bratislava a 742.388 ZSSKC a vozňami Eas – pre podvaly, Ws – pre koľajové pásy. Na jeseň sa na čele manipulačných vlakov objavili rušne 742.246 a 742.005 Železničnej spoločnosti Cargo. Návozy koľajových polí pokračovali vo  februári 2007 s rušňami 742.005 a 742.125 Železničnej spoločnosti Cargo a v roku 2010 s rušňom 740.608 „Jožin“ firmy Traťová strojní společnost, a.s. Ďalšie oživenie nákladnej dopravy prišlo v roku 2015 kedy sa pri rekonštrukcii železničnej traťového zvršku Senica – Jablonica na rekonštrukciu koľajového zvršku použili koľajové polia typu UIC 60, uskladnené v dopravniach Trebatice a Vrbové. Oživená „nákladná“ doprava bola v réžii rušňov 742.644, 742.605, 740.604 a 740.821.

Vyhlásenie trate za národnú kultúrnu pamiatku bolo zamietnuté

V novembri 2015 sa dvojica Piešťancov Petr Veverka a Stanislav Polonský písomne obrátili na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ohľadom vyhlásenia trate za národnú kultúrnu pamiatku. Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu koncom januára 2016 neodporučila vyhlásenie predmetnej železničnej trate a s ňou súvisiacich priľahlých objektov za národnú kultúrnu pamiatku. V zdôvodnení, podpísanom Katarínou Kosovou, generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu SR sa uvádza následovné: „Železničná trať zo začiatku 20. storočia mala iba regionálny význam a nevykazuje také historické hodnoty, viažuce sa k dejinám železničnej dopravy na území Slovenska, ani iné technické pamiatkové hodnoty, ktoré by opodstatňovali jej vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Väčšina objektov historicky súvisiacich s traťou (prekladiská, sklady a pod.) sa nezachovali, pričom dochované objekty ako súčasti prevádzky trate – výpravné budovy, železničné zastávky v súčasnom stave zachovania (prestavby, adaptácia na bývanie) nevykazujú také pamiatkové hodnoty ani architektonické kvality v rámci fondu železničného staviteľstva, ktoré by zakladali ich vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.“

Železnica, alebo cyklotrasa? Cyklisti dostali prednosť.

Už v čase zavedenia príležitostných akcií na tejto trati sa začalo hovoriť o ďalších plánoch s touto železnicou. Občianske združenie ČANGO videlo v tejto trati turistický potenciál a chcelo ju využiť na pravidelnú drezinovú prevádzku. Na druhej strane však boli aktivisti z miestnych samospráv, ktoré chceli namiesto železnice cyklotrasu. Písal sa rok 2016 a železničná trať do Vrbového si pripomínala 110. výročie svojho vzniku. V tom čase by si len málo kto pomyslel, že v sobotu 27. augusta sa vydá na túto lokálnu trať mimoriadny vlak naposledy. Postoj samospráv k železnici sa totiž prudko zmenil. Sedemnásteho mája 2017 vytvorili združenie obcí Zelená cesta, ktorého cieľom je prebudovanie železnice na cyklotrasu. O mimoriadnu jazdu historickým vlakom už nebol záujem a pri tradičnej letnej akcii Vláčik motoráčik hrozilo, že cyklisti zablokujú jednotlivé železničné priecestia. Hoci by organizátori akcie boli v práve, rozhodli sa túto akciu radšej zrušiť. Občianske združenie ČANGO následne podľahlo tlaku samospráv a ukončilo svoju činnosť. Počas 7-ročnej histórie Vláčika motoráčika sa na trati objavili motorové vozne M 131.1443 a M 152.0160 Spoločnosti Považskej dráhy Žilina.

Vybudovaniu cyklotrasy už nič nebráni v ceste

Miestne samosprávy tvrdia, že novú cyklotrasu potrebujú ako soľ. Jazda na bicykli po hlavnej ceste z Piešťan do Vrbového je pre cyklistov životu nebezpečná a jedinú možnosť vidia v novej cyklotrase vedúcej priamo po telese nevyužívanej železnice. V zahraničí pritom býva zvykom vedenie cyklotrasy popri železnici. No miestne samosprávy sa s takýmto riešením nestotožnili. Keď v roku 2017 Bratislavský samosprávny kraj spustil projekt cykloturistického vlaku Záhoráčik, mnohí ľudia sa nádejali, že sa rovnakým smerom uberú aj samosprávy na trati Piešťany – Vrbové. Žiaľ opak je pravdou. Novela zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorá hovorí o využití dráhy na účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu, bez nutnosti trvalého zrušenia dráhy, im výrazne zjednodušila dosiahnuť svoj cieľ. Rovnaký zákon im preto dáva možnosť prevádzkovať aj koľajovú nemotorovú dopravu.

Nový cyklochodník bude začínať na Vrbovskej ceste v Piešťanoch pri nadjazde nad štátnou cestou a povedie cez Trebatice a Krakovany na železničnú stanicu vo Vrbovom. Zmluvu so Železnicami Slovenskej republiky o prenájme železnice by združenie samospráv malo podpísať ešte tento mesiac. Podľa primátora Piešťan Petra Jankoviča sa im cenu za prenájom nevyužívanej železnice podarilo znížiť z pôvodných cca 49 000,- € na cca 7 000,- €. Po súhlase Ministerstva dopravy a výstavby dôjde k podpisu zmluvy medzi Železnicami Slovenskej republiky a spomínaným združením. To na seba prevzalo záväzok, že koľajnice a podvaly, ktoré môže následne predať, odstráni. Na štrkové lôžko, ktoré na niektorých miestach doplnia, nanesú asfaltovo betónový povrch. Projektová dokumentácia by mala byť obstaraná v tomto roku, keď dôjde aj k samotnému odstráneniu koľajového zvršku. Prví cyklisti by sa po novom cyklochodníku mohli odviezť už v nasledujúcom roku. Celkové náklady na výstavbu cyklochodníka výjdu zhruba na 2 milióny €.

Podľa slov hlavného iniciátora cyklotrasy, starostu obce Trebatice Juraja Vala, projekt rieši aj dve nebezpečné križovania cyklochodníka s cestou druhej triedy. Ide o železničné priecestie neďaleko miestnej časti Kocurice v Piešťanoch a na odbočke do Krakovian v smere na Nové Mesto nad Váhom. „Na cyklochodníku pred križovaním ciest budú umiestnené prvky, ktoré prinútia cyklistov zosadnúť z bicykla a na druhú stranu cesty sa presunú ako chodci po priechodoch pre chodcov.“ O bezpečnosť chodcov po zotmení sa postará aj nasvietenie priechodov.

Na cyklotrasu do Vrbového sa v Trebaticiach pripojí cyklotrasa “Holeška” do obce Veľké Kostoľany. Na spracovanie projektovej dokumentácie už dostali od Trnavského samosprávneho kraja dotáciu vo výške 40 000,- €.

Hoci združenie Zelená cesta zatiaľ nemá k predmetnej železničnej trati žiadny vzťah, v minulom roku zadalo spoločnosti Nvia vypracovanie novej štúdie investičného zámeru cyklotrasy Zelená cesta Piešťany – Vrbové namiesto nevyužívanej železnice č. 803 Piešťany – Vrbové v hodnote 4 790,- €. Samosprávy si vo firme ProPonti objednali vypracovanie dokumentáciu na realizáciu stavieb mostných zariadení s prehliadkou, vrátane zameraní, potrebných odvrtov, in-situ skúšok s laboratórnym vyhodnotením a následné vypracovanie správy a výkresov s celkovou hodnotou zákazky 4 910,- €. Či je takýto postup správny, posúďte samy.

Združenie Zelená cesta oponuje, no realita bola iná

Krátko po zverejnení tohto článku nás kontaktoval výkonný riaditeľ združenia obcí Zelená cesta Lukáš Pavlech, ktorý sa snažil niektoré naše tvrdenia vyvrátiť. “Posledný vlak nebol vypravený z dôvodu v akom technickom stave daná železničná trať je a aj predtým bol pravdepodobne vypravovaný bez súhlasu dráhového úradu. To znamená, že vlak už by sa tade pre verejnosť nevydal ani keby daná trať v našom nájme nebola. Ak by chcel niekto na danej trase prevádzkovať čokoľvek z toho čo menujete, musí dôjsť k rozsiahlej a nákladnej rekonštrukcii, nakoľko trať a už vôbec mostné objekty nie sú na prechod vlaku spôsobilé.”

Autor článku Ťažký život trate Piešťany – Vrbové Jano Čúzy, ktorý bol 9. novembra 2015 uverejnený na portáli Railtrains.sk však na základe osobnej obhliadky trate konštatuje niečo iné. “ŽSR plní funkciu prevádzkovateľa dráhy a napriek silnejúcemu tlaku trať zrušiť, udržuje trať v prevádzkyschopnom stave, o čom svedčí aj nedávna výmena koľajových pásov pred a za mostom cez diaľnicu D1.” Zároveň v skratke opísal alternatívnu možnosť jazdy na bicykli z Vrbového do Piešťan podľa ktorej by namiesto 8 km cyklochodníka stačilo vybudovať iba 1 km úsek popri frekventovanej ceste č. 499. “Na úvod len veľmi stručne – na ukážku, ako sa dá prejsť na bicykli z Vrbového do Piešťan teraz: z Vrbového do obce Krakovany popri železničnej trati po prírodnom chodníku, ďalej v Krakovanoch po Veternej ulici, odbočíme vpravo na miestnu cyklotrasu okolo firiem do Trebatíc. V Trebaticiach pokračujeme po Hornej a Hlavnej ulici až ku hlavnej ceste č. 499. Teraz nasleduje úsek dlhý cca 1 km, kde by bolo vhodné vybudovať samostatnú cyklotrasu po rázcestie obce Kocurice, aby cyklisti nešli po nebezpečnej frekventovanej ceste č. 499. Ďalej pokračujeme cez obec Kocurice, za obcou po poľnohospodárskej ceste, ktorá samostatným nadjazdom luxusne premosťuje diaľnicu D1 a cez areál bývalého poľnohospodárskeho družstva (s potrebným súhlasom miestnych firiem) až do Piešťan k obchodnému domu Tesco.” Či však k rokovaniam s majiteľmi firiem aj reálne prišlo nám nie je známe.

Alternatívne vedenie cyklotray; zdroj: Railtrains.sk
Alternatívne vedenie cyklotray; zdroj: Railtrains.sk

Pár myšlienok na záver

Drezinová prevádzka by nepochybne prispela k rozvoju cestovného ruchu v rámci Trnavského samosprávneho kraja a v nemalej miere by pomohla aj k zvýšeniu návštevnosti dotknutých samospráv. V prípade rekonštrukcie trate by bolo možné uvažovať aj o zavedení sezónnych cykloturistických vlakov, tak ako to už niekoľko rokov úspešne funguje na Záhorí. Pre aktivistov zo združenia Zelená cesta je ale žiadna iná alternatíva ako cyklotrasa neprijateľná. Hoci vďaka novelizácii zákona o dráhach nie je zrušenie železnice trvalé, jej opätovné obnovenie je už viac ako nereálne. Otázna je aj možnosť zorganizovania rozlúčkovej jazdy na tejto trati. A tak nám už s najväčšou pravdepodobnosťou neostáva nič iné, iba spomínať na túto trať cez videá a fotografie z dávnej i nedávnej minulosti.

O komplexné stanovisko k tejto problematike sme následne požiadali výkonného riaditeľa združenia obcí Zelená cesta Lukáša Pavlecha. Doteraz sme však od neho žiadny e-mail nedostali.

Aktualizované 07.03.2020; 16:00

Autor: Jaroslav Filo
Foto: Archív Peter Vodička

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.