Tip na víkend: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Technika 5V dnešnom tipe na víkend opäť potešíme fanúšikov vojenskej histórie. Pozývame vás do Múzeua Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Skanzemu ťažkej bojovej techniky.

Z histórie múzea:

Súčasná expozícia v priestoroch Pamätníka SNP bola verejnosti sprístupnená 27. augusta 2004, pri príležitosti 60. výročia SNP. Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.
Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín. Súčasťou každého celku sú panely obsahujúce stručné historické zhrnutie a mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, počítače s databázou autentických fotografií, viažúcich  sa k jednotlivým dejinným obdobiam, so stručnými popismi v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku, rovnako ako aj krátke autentické dokumentárne filmy, ktoré je možné spustiť na plazmových obrazovkách. Všetky fotografické a  filmové informácie umocňujú dobové trojrozmerné predmety umiestnené v jednotlivých vitrínach. Súčasťou expozície sú aj dva krátke videoprogramy.

1. expozícia: 1. svetová vojna

Ide o otvorený digitálny systém prezentácie historických poznatkov, ktorý umožňuje dopĺňať do pamäte počítačov výsledky najnovšieho historického výskumu, a tým ich prezentovať pružne, krátko po spracovaní, bez toho, aby sa narušila formálna stránka stálej expozície. Práve vďaka tejto interaktívnej forme prezentácie obsahu,  s využitím výpočtovej techniky a elektroniky, sa radí medzi najmodernejšie expozície v Európe.
Úvodná časť expozície dokumentuje vojensko–politický vývoj Slovenska od roku 1918 do roku 1939 v súvislosti s vnútropolitickým a zahraničným  vývojom Československa v kontexte európskych dejín. Pozornosť  sa venuje  aj vzniku a vývoju novodobých európskych diktatúr  vo fašistickom Taliansku a nacistickom Nemecku. V nasledujúcich častiach je prezentovaný vojensko-politický vývoj na frontoch druhej svetovej vojny a najmä antifašistická rezistencia v Európe i na Slovensku v rokoch 1939-1945.
V samostatnom tematickom celku je po prvýkrát dokumentovaná problematika tragédie európskeho židovstva a holokaustu v štátoch okupovaných nacistickým Nemeckom. S touto problematikou je paralelne prezentovaný tragický osud židovského obyvateľstva na Slovensku deportovaného v rokoch 1942  a 1944 do nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov na území okupovaného Poľska. Novou témou dokumentovanou v expozícii je i problematika ľudáckeho hnutia a organizácií nemeckej menšiny na Slovensku v rámci ČSR a počas existencie  Slovenskej republiky v rokoch 1939 -1945.

2. expozícia: 2. svetová vojna

Ústrednú tému expozície tvorí protifašistický odboj a jeho vyústenie do SNP ako súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Dôkazom toho je i rozsiahla dokumentácia o medzinárodnej účasti príslušníkov 32 národov a národností sveta a spojeneckej pomoci štátov antifašistickej koalície. Podrobnejšie je spracovaná aj téma o formovaní a aktivitách antifašistickej rezistencie v zahraničí a účasti československých jednotiek na frontoch 2. svetovej vojny. Podstatne je rozšírená dokumentácia o represáliách nacistov a príslušníkov POHG (Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy) na Slovensku v rokoch 1944-1945. V rámci objektívneho dokumentovania  sú prezentované aj represívne akcie pseudopartizánov a asociálnych živlov, ku ktorým došlo na povstaleckom území.
Okrem podrobnej dokumentácie povstaleckej  armády,  partizánov a žandárov je zachytená aj prítomnosť nemeckých vojsk  nasadených na potlačenie SNP vrátane nemeckej generálnej ofenzívy a úloha nemeckej domobrany Heimatschutzu.
V expozícii je dokumentovaná aj problematika ukončenia 2. svetovej vojny a povojnového usporiadania sveta,   čo vytvára objektívny obraz o týchto zlomových udalostiach. Potrestanie vojnových  zločincov a kolaborantov v Európe (Norimberský súdny proces, retribučné súdnictvo v Európe a na Slovensku), odsun Nemcov z ČSR a výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom tvorí ďalší nový samostatný celok. 
Záverečnú časť expozície tvoria perzekúcie účastníkov odboja a odporcov režimu po februári 1948 s akcentom na  vynútené odchody do emigrácie, súdne politické procesy 1948-1959, perzekúcie cirkví, súdne procesy s kulakmi, vysídľovacie akcie nežiaducich osôb v rokoch 1948-1953, osudy povstalcov po roku 1948, zriadenie pomocných technických práporov  v rokoch 1950-1954  a  rehabilitácie nespravodlivo odsúdených  začiatkom 60-tych rokov 20. storočia. Tento stručný prehľad expozíciou naznačuje nielen široký rozsah a časovú chronológiu prezentovanej problematiky, ale najmä príčinné súvislosti prelomových udalostí rokov 1939 – 1945 s ich presahmi do obdobia 1918-1938  a 1945-1964.

Otváracie hodiny:
denne okrem pondelka v mesiacoch
máj – septemberod 09:00 do 18:00
október – aprílod 09:00 do 16:00

Kontakty

web stranka:  http://www.muzeumsnp.sk/index.php
adresa:
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
975 59  Banská Bystrica
Slovensko
 
kontaktné údaje:
tel.: +421 48 412 32 58 – pokladňa, nahlasovanie skupín
       +421 48 24 51 124 – pokladňa, nahlasovanie skupín
       +421 918 899 430 – pokladňa, nahlasovanie skupín
       +421 48 24 51 101 – sekretariát riaditeľa
       +421 918 899 444 – sekretariát riaditeľa
fax: + 421 48 412 37 16

e-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk

Vstupné:

Dospelí: 1,50 € (45,19 Sk)
Žiaci, študenti (ISIC, EURO 26), učitelia (ITIC): 0,70 € (21,09 Sk)
Dôchodcovia: 0,70 € (21,09 Sk)
Deti do 6 rokov: zdarma
Členovia SZPB: zdarma
Členovia Klubu priateľov Múzea SNP:zdarma
Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S: zdarma

Skanzem ťažkej bojovej techniky:

Súčasťou stálej expozície Múzea SNP je skanzen ťažkej bojovej techniky.  Nachádzajú sa v ňom zbrane česko – slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby. Pozornosť návštevníkov skanzenu pútajú:
Česko-slovenský ľahký tank vzor 38 (LT-38), ktorý úspešne zasahoval do bojov na úseku Strečno – Dubná Skala – Priekopa. Posilňoval obranyschopnosť príslušníkov II. taktickej skupiny 1.ČSA na slovensku na obrannom úseku Telgárt.
Česko-slovenská 10 cm poľná húfnica, vzor 14/19, ktorá ako základný delostrelecký palebný prostriedok zasahovala do bojov na všetkých úsekoch povstaleckého frontu.
K raritným exponátom sa radí guľometný vozeň z pancierového vlaku IPV-II Hurban, ktorý bol počas septembrových dní vyrobený v železničných dielňach vo Zvolene. Pancierový vlak Hurban posilňoval obranyschopnosť príslušníkov povstaleckej armády na úsekoch: Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom, Banská Bystrica – Diviaky a Brezno – Červená Skala.
Z nemeckej ťažkej techniky sú v skanzene vystavené tieto exponáty:
stredný tank Pz.Kpfw. IV Ausf. J, nemecké útočné delo StuG. 40 Ausf. G, nemecký pechotný voz Sd.Kfz. 250, nemecký stredný pechotný voz Sd.Kfz. 251 Ausf. D a nemecká 10,5 cm poľná húfnica M 18/40, ktoré zasahovali do bojov ako útočné a podporné prostriedky nacistickej pechoty na všetkých úsekoch povstaleckého frontu.
Sovietska ťažká bojová technika je prezentovaná:
stredným tankom T-34/85, 57 mm protitankovým kanónom vz. 43, 76,2 mm divíznym kanónom vz. 42, 152 mm húfnicami vz. 37, 122 mm húfnicami vz. 38 a 85 mm protilietadlovým kanónom vz. 44.
Pozornosť malých i veľkých návštevníkov Múzea SNP púta sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo Li-2 sovietskeho diaľkového letectva, ktoré poskytovalo leteckú pomoc SNP.
Ďalšia ťažká bojová technika, 7,5 cm horský kanón vz. 15 a 45 mm protitankový kanón vz. 42, je umiestnená vo vstupných priestoroch Múzea SNP.

Vozidlá:

Technika 1Nemecký stredný pechotný voz Sd. Kfz. 251 Ausf. D
Útočný a podporný prostriedok nacistickej pechoty.
Zasahoval na všetkých úsekoch povstaleckého frontu.

 

Technika 2Nemecký pechotný voz Sd. Kfz. 250
Útočný a podporný prostriedok nacistickej pechoty.
Zasahoval na všetkých úsekoch povstaleckého frontu.

 

 

 

 

 

 

Technika 3Nemecký stredný tank Pz.Kpfw.IV Ausf. J
Tvoril súčasť vojenskej výzbroje nemeckých ozbrojených síl.
Bojoval ako útočný a podporný prostriedok nemeckých jednotiek na všetkých úsekoch povstaleckého frontu.

 

 

 

 

 

Technika 4Nemecké útočné delo StuG. 40 Ausf. G
Tvoril súčasť vojenskej výzbroje nemeckých ozbrojených síl.
Bojovalo na všetkých úsekoch povstaleckého frontu.

 

 

 

 

 

 

Technika 5Česko-slovenský ľahký tank vzor 38 (LT-38)
Tvoril súčasť vojenskej výzbroje slovenskej armády a 1. česko-slovenskej armády na Slovensku.
Úspešne zasahoval do bojov na úseku:
Strečno – Dubná Skala – Priekopa a pri Telgárte.

 

 

 

 

Technika 6Sovietsky stredný tank T-34/85
Tvoril súčasť vojenskej výzbroje sovietskej armády a 1. česko-slovenského armádneho zboru.
Bojoval ako útočný a podporný prostriedok na nemecko-sovietskom fronte a počas oslobodzovacích bojov v strednej a juhovýchodnej Európe.

 

 

 

 

Technika 7Guľometný vozeň z pancierového vlaku IPV-II Hurban
Posiloval obranyschopnosť príslušníkov povstaleckej armády na úsekoch: Hronská Dúbrava-Žiar nad Hronom, Banská Bystrica-Diviaky a Brezno-Červená Skala.

 

 

 

 

 

 

Sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo Li-2

Technika 8Dopravnými a bombardovacími lietadlami typu Li-2 bolo vyzbrojené sovietske diaľkové letectvo, ktoré poskytovalo leteckú pomoc SNP. Túto pomoc „vzdušným mostom“ zabezpečovali 4. gardový Gomeľský bombardovací letecký zbor a 5. Orelský bombardovací letecký zbor. V období od 4. 9. do 24. 10. 1944 uskutočnili lietadlá oboch zborov spolu 1199 vzletov, z toho asi 682 úspešných, počas ktorých dopravili spolu do 2000 osôb a 639,1 tony materiálu. Na lietadlách typu Li-2 bola na pomoc SNP prepravená aj 2. československá paradesantná brigáda (spolu 1855 bojovníkov) a na spiatočnej ceste prepravili 784 ranených bojovníkov SNP na liečenie v sovietskych nemocniciach. Okrem toho z týchto lietadiel boli na území Slovenska vysadzované partizánske organizátorské skupiny pripravované v Sovietskom zväze ešte pred povstaním na pomoc partizánskemu hnutiu u nás, ďalej prepravovali benzín a strelivo pre 1. česko-slovenský stíhací letecký pluk a podobne.

Technické údaje: 
 
Konštruktér: B. P. Lisunov
Posádka: 3 osoby
Hmotnosť prázdneho lietadla: 7 700 kg
Hmotnosť naloženého lietadla: 10 700 – 11 280 kg
Rozpätie krídel: 28,81 m
Dĺžka: 19,65 m
Dopravný priestor: 91,33 m2
Počet motorov: 2
Výkon každého motora: 900 koní
Maximálna rýchlosť:280 km/h
Dosah: 5 600 m
Dolet: 2 500 km
Strelné zbrane: 3 samopaly 12,7 mm typu UBT alebo UBK
Prepravná kapacita: 2 500 kg materiálu alebo 14 – 18 ozbroj. osôb

Otváracie hodiny:
denne okrem pondelka v mesiacoch
máj-septemberod 09:00 do 18:00
októberod 09:00 do 16:00

  
Vstupné: jednotné – 0,50 € (15,06 Sk)

Autor: Patrik Špačinský
Zdroj: Múzeum Slovenského národného povstania
Foto: Múzeum Sôovenského národného povstania

Výzva k čitateľom:

Máte aj vy nejaký zaujímavý tip na víkend – nie len u nás ale aj v zahraničí? Dajte nám o tom vedieť na redakčný mail: redaklcia@veterany.eu, prípadne patrik.spacinsky@gmail.com.

Už vopred vám ďakujeme za spoluprácu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.