Tip na víkend: Armádni muzeum Žižkov

Armádne múzeum 2PRAHA – Týždeň vojenskej techniky a histórie pokračuje aj tradičným tipom na víkend. V tom dnešnom vás pozývame do Armádneho múzea Žižkov, ktoré je umiestnené v Prahe na Žižkove v historických budovách Pamätníku národného oslobodenia.

Expozícia múzea je rozčlenená do troch veľkých celkov. Prvý zachycuje obdobie prvej svetovej vojny 1914 – 1918 , účasť Čechov a Slovákov nej a politickým a vojenským akciám, ktoré viedli ku vzniku samostatného československého štátu. Druhá časť je venovaná medzivojnovej Československej republike a ich ozbrojeným silám a tretí výstavný priestor zachycuje obdobie druhej svetovej vojny a mapuje účasť Čechov a Slovákov ve vojenských operáciách na ich frontách, v domácom odboji i na ďalších akciách, ktoré mali za cieľ obnovu samostatnosti Československa.

Múzeum je venované histórií prvého, druhého a od februára 2003 i tretiemu protikomunistickému odboju v rokoch 1914-1918 a 1939-1945, historii československej armády 1918-1939 a perzekúcií príslušníkov čs. armády po februárovom štátnom prevrate v roku 1948. Okrem zbraní je vystavená rada unikátnych dobových rovnošiat, práporov, rádov, vyznamenaní a taktiež osobných pamiatok na čs. prezidentov a predných predstaviteľov čs. armády.

Stále expozice Armádního muzea Žižkov

Expozície Armádneho múzea Žižkov je členená do troch sál. Štvrtá sála Armádneho múzea  je vyčlenená pre usporiadavanie príležitostných výstav, ako napríkald „Naši dělostřelci včera a dnes“, „Západní paravýsadky a domácí odboj“, „Bitva u Sokolova 1943“, „Invaze 1944“, „Military Radio“, jedna z nejúspešnejších výstav VHÚ Praha „ATENTÁT“ či „DOTEKY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY“. Muzejné kino „Vítkov“ promieta v rámci výstav, ktoré sa konajú v štvrtej sále, dobové dokumenty, filmové týždeníky, atď.

 

Sála 1914-1918

Táto sála je venovaná I. čs. vojenskému odboju a obdobiu prvej svetovej vojny, ktorá výrazne zmenila politickú mapu Európy, vrátane zriadenia samostatného československého štátu, jednej z tzv. nástupníckych zemí po rozpade rakousko-uherskej monarchie.

 

Okrem vývoja na domácej politickej scéne a účasti českých a slovenských vojákov pod prapory černožltej monarchie, je najväčšia pozornosť tejto expozície zameraná predovšetkým na úsielie čs. domáceho a zahraničného boja za zriadenie vlastného štátneho útvaru. Vzhľadom k charakteru múzea je akceptovaná predovšetkým história zahraničných ozbrojených útvarov, čs. legií. V tomto vojsku ešte neexistujúceho štátu bojovalo proti Ústredným mocnostiam v Srbsku, Rusku, Taliansku a Francúzsku viac než 110 000 Čechov a Slovákov, ktor tak významnou mierou prispelii k nadobudnutiu čs. štátnej suverenity.

Okrem celej rady unikátnych dobových rovnošiat, chladných, ľahkých a ťažkých palných zbraní, praporov, zaujme kolekcia rádov, vyznamenaní a ďalších zbierkových predmetov kde návštevník nájde napríklad. výtvarné diela popredných českých umělcov ako boli napr. Jan Štursa, František Kupka, Vincenc Makovský, Otto Gutfreund a Vojtěch Preissig. Ďalej tu návštevník môže vzhliadnuť i osobné pamiatky po československých prezidentoch Tomáši Garrique Masarykovi a Edvardu Benešovi, po rade významných príslušníkov čs. légií vrátane gen. Rudolfa Medka, neskoršiehjo riaditeľa Pamätníku oslobodenia.

Sála 1918-1939

Táto sáal sa sústreďuje na múzejné zmapovanie historického vývoja armády medzivojnového Československa. V tomto období ČSR patrial síce k menším, ale politicky, ekonomicky a kultúrne najvyspčlejším štátom vtedajšej Európy. Jeho pozicia na mezinárodnej scéne však sťažovla nie len geograficky exponovaná poloha v centre Európy, ale i jeho národnostná štruktúra. Obe tieto okolnosti poznamenali jeho dvadsaťračnú existenciu. Hned po svojom vzniku musel nový štát čeliť odstredivým snahám niektorých významných národnostných menšin, odvolávajúcich sa na právo sebaurčenia. V roku 1919 sa dokonca dostal i do ozbrojeného konfliktu so susedným Poľskom a predovšetkým s Maďarskom, ktoré usilovali o revízií štátnych hraníc. V neskorších rokoch však čs. štát osvedčil svoju vitalitu a prosperitu, ktorá trvala až do 30. rokov, kedy nastala veľká Európska kríza. Sála je zakončená exponátmi z rokov 1938 a 1939, kedy došlo k narušeníu štátnej integrity a neskoršie k postupnému zániku čs. štátnosti.

Všetky tieto udalsoti dvadsiatych medzivojnových rokov sú bohate dokumentované veľkým množstvom palných zbraní domácej i zahraničnej kkonštrukcie, rovnošiat a ďalších zbierkových predmetov. Za pozornosť iste stojí i osobné pamiatky na náčelníkov francúuzskej vojenskej misie v ČSR gen. Maurice Pellé a gen. Louise Fauchera, na významných čs. generálov Stanislava Čečka, Aloise Eliáše, Rudolfa Medka a ďalšie osobnosti. K unikaátnom patrí i kolekcia jedných z najcennejších exponátov z múzejných zbierok VHÚ Praha, a to najvyšších zahraničnýách rádov udelených hlavám čs. štátu, prezidentom T. G. Masarykovi a E. Benešovi, ako i kompletná zbierka všetkých stupňov a skupin najvyššieho čs. Rádu Bieleho leva.

Sála 1939-1945

Táto sála je venovaná II. čs. vojenskému odboju a 2. svetovej vojne, účasťou Čechov a Slovákov vo vojenskýchoperáciách na všetjkých frontoch tohoto dopoteraz najkrvavejšieho vojnového konfliktu, v domácom odboji a na ďalších akciách, ktoré mali za cieľ obnovenie čs. štátnej samostanosti.

I táto sála velmi bohate dokumentuje sledované obdobie veľkým množstvom exponátov, od palných zbraní, cez vojenské prapory, rovnošaty, rôzneprovenience až k rádom a vyznamenaniam a ďalším pamiatkam. Nechýba ani veľké množstvo modelov vtedajšej vojenskej techniky.

Z raritných vojenských rovnošiat spomeňme generálskou uniformu významného legionára a neskoršieho predsedu protektorátnej vlády Aloise Eliáše, popraveného nacistami za spoluprácu s odbojom, ale i vojenské rovnošaty prezidenta čs. exilovej vlády Edvarda Beneše a ministra zahraničia Jana Masaryka, rovnako aako uniformy náčelníka čs. vojenskej misie v SSSR gen. Heliodora Píky. Z rovnošiat ďalších významných vojákov spomeňme napríklad uniformu npor. Adolfa Opálky, veliteľa „pražských“ parašutistov, ktorí urobili vydarený atentát na zastupujúceho říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha; ďalej veriteľa 3ll. čs. bombardovacej perute RAF gen. Vladimíra Nedvěda, veliteľa čs. vojenskej jednotky na Strednom východe a neskoršieho gen. Karla Klapálka, veliteľa čs. vojenskej jednotky v SSSR a neskooršieho prezidenta ČSSR gen. Ludvíka Svobody, hrdinov z bitky u Sokolova npor. Otakara Jaroše či kpt. Jána Nálepky, ktorý prešiel od slovenskej Zaisťovacej divíziie k sovietským partyzánom, v ktorých radách neskoršie padol.
Unikátne sú i súbory vyznamenaní gen. Heliodora Píky; hrdiny bitky o Francúzsko, letca, škpt. Aloise Vašátka; pamiatky na významného člena Obrany národa škpt. Václava Morávka, hrdinu SSSR npor. Antonína Sochora, šéfa čs. vojenskej zpravodajskej služby plk. Františka Moravce a na ďalšie osobnosti druhého čs. odboje.

K ilustrovánie priebehu 2. svetovej vojny a súčasne k pochopeniu začleněnia čs. odboja do dobových vojenských a politických súvislostí slúžia prehľady stěžejních udalostí tohoto šesťročného obdobia a vydrená dioramata znázorňujúca klúčové vojenské operácie v rokoch 1939-1945.

Kontakt na múzeum:

Armádní muzeum Žižkov
U Památníku 2, 130 05, Praha 3 – Žižkov
tel.:   973 204 924

Armádne múzeum Žižkov spadá pod Vojenský historický ústav v Prahe. Vojenský historický ústav Praha je vojenským zariadením spadajúcim pod Ministerstvo obrany ČR. Vedecko-výzkumná činnosť VHÚ je zamerená predovšetkým na problematiku I. II. a III. odboje a zpracovávania personálií predných vojenských osobností. Dlhodobo je skúmané české a československé vojenstvo najmä v období 20. storočia. 
 
Ide o vedeckovýzkumné, muzejní a knižničné zariadenie Ministerstva obrany ČR. Jeho poslaním je, v zmysle platných legislatívnych noriem, sústavne a cieľavedome zhromažďovať písomné a hmotné pamiatky k dejínám českého našeho vojenstva a armády, odborná starostlivosť o tieto fondy a zbierky, vedecky ich skúmať a spracovávať. Výsledky tejto práce prezentuje VHÚ Praha jednak v múzejnej a výstavnej činnosti, ďalej v archívnej a knižničnej službe, na vedeckých konferenciách a seminároch, v knižných a časopisových publikáciách a v ďaľšom servise vojenským útvarom, ústavom a zariadeniam a vo službách verejnosti.

Okrem Armádneho múzea Žžkov spadajú pod Vojenský historický ústav Praha aj Letecké múzeum Kbely, Vojenské technické múzeum Lešany a ďalšie externé výstavné priestory. Avšak iba Armádne múzeum Žižkov je otvorené celoročne denne okrem pondelka od 09:30 do 18:00. Do tohto múzea sa dostanete autobusmi 133 či 175 ze stanice metra Florenc, zastávka U Památníku.

Ostatné múzea a expozície sú otvorené nasledovne:

Letecké múzeum Gbely: 24. apríl – 31. október 2010
Vojenské technické múzeum Lešany: od 22. mája 2010

Tieto múzeá vám predstavím počas letnej turistickej sez=ony. Tento tip na víkend pre vás pripravil Patrik Špačinský a spracoval Jaroslav Filo. Vaše tipy a námety do -tipu na víkend očakávame na e-mailovej adrese redakcia@veterany.eu, alebo patrik.spacinsky@gmail.com. Prajeme vám príjemný víkend.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.