Tip na prázdniny: Vojenské historické múzeum Piešťany

PIEŠŤANY – Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany je súčasťou Vojenského historického ústavu Bratislava, ktorý bol zriadený rozkazom MO SR č. 27 zo dňa 26. apríla 1994. VHM bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 registračnou listinou MK 2156/90-400. Jeho pôvodne sídlilo v Trenčíne, bolo v roku 2004 presťahované do Piešťan. Poslaním múzea je: pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.

Odborné zameranie a špecializácia múzea: v zmysle registračnej listiny a ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je ako celoštátne špecializované múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.

Vojenské historické múzeum v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov plní nasledujúce úlohy:
– vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie;
– vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty;
– vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním;
– zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov;
– zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, – sprístupňovaní a využívaní;
– vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu;
– poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov;
– využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.

K 31.12.2010 registruje múzeum v zbierkovom fonde 18 137 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. Dňa 25.9.2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom “ Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách.
Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31.12.2010 v zbierkovom fonde 7 976 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách:

– Ťažisko expozície je v hale číslo 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a  techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992.
– V hale číslo dva je vystavovaná ľahká obrnená technika.
– V hale číslo tri je vystavovaná ťažká pásová technika.

Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov:
– letecká technika a technika pro­tivzdušnej obrany;
– ženijná technika;
– tanková a obrnená technika;
– delostrelecká technika.

Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov a organizovaním prezentačných akcií spojených s dynamickými ukážkami pri rôznych príležitostiach, napr. „Noc múzeí“, „Deň detí“, „Ozbrojené zložky deťom“ a iné.

Múzeum je otvorené od júna do septembra, v júny a v septembri len počas soboty a nedele, v mesiaoch júl a august od stredy do nedele. Vstup do múzea každé dve hodiny – 09.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod.

Vstupné:
– Dospelí: 1.00 € 
– Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
– Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR a deti do 15 rokov vstup zdarma

Prístup do múzea z autobusovej a železničnej stanice:
Pozdĺž dvojprúdovej ulice smerom do centra k nákupnému stredisku “KOCKA” – asi 200 m. Za nákupným strediskom odbočte doľava, pozdĺž hlavnej komunikácie (Žilinská cesta) pokračujete po chodníku smerom na Nové Mesto nad Váhom – asi 25 minút. Vchod do múzea je označený informačnou tabuľou.

Spracoval: Patrik Špačinský

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.