Prvé narodeniny Veteranbusu a prípravy na cech :)

5.7.2009 – Pamätáte sa? Jedného dňa – konkrétne to bolo 14.7.2008 – sa na internete zjavila pomerne jednoduchá začínajúca webka o historických autobusoch.  A ako prvý článok bol úvodník, v ktorom sme načrtli víziu Veteranbusu – prečo, načo, kedy, komu, o čom…

Mnohí si možno vtedy pomysleli – okey, takých stránok už vzniklo … a živoria na nete s dennou návštevnosťou plus mínus 13 ľudí… My sme však išli do toho húževnato, snažili sme sa aktualizovať pravidelne a vytýčili si nadklubový spravodajský tón. A vy – čitatelia a majitelia historických autobusov – ste rovnako pravidelne a časom už kontinuálne začali posielať svoje fotky, informácie, inzerátiky atď. Časom sa z tohto ,,hobbywebu“ stávala čoraz silnejšia a zaväzujúcejšia záležitosť. Návštevnosť webu a jeho možnosti dosiahli v zime 2008 taký rozmer, že sme nakoniec stránku presťahovali na vlastný hosting, ktorý poskytuje oveľa širšie možnosti, než pôvodný web na šablóne (mimochodom stále ho môžete nájsť na: www.veteranbus.webnode.sk).

Uplynulo ďalších šesť mesiacov a návštevnosť vyše 25 tisíc ľudí od dátumu sťahovania webu – čo bolo 6.12.2008 – nás presvedčila, že táto cesta je dobrá. Možno by sa patrilo zosumarizovať všetky pozitíva aj negatíva, čo všetko web Veteranbus-u priniesol a od čoho osme očakávali, alebo očakávame viac.

V prvom rade sa nám podarilo (dúfame) čo najširšie zmapovať situáciu v oblasti českých a slovenských historických autobusov. Najmä slovenskí autobusoví nadšenci ,,vyplávali“ spod pokrievky anonymity, ktorá vytvárala dojem, že na Slovensku sa autobusy nezachraňujú a nerenovujú. Ako vidíme po roku, opak je pravdou. Pravdou je však aj to, že slovenskí veteránisti sú oproti českým kolegom citeľne menej aktívni na Veteranbuse – čo je fakt veľká škoda 🙁

Veteranbus sa od začiaku snažil ísť cestou nadklubového spravodajského webu pre obe krajiny, ktorý nielen zverejňoval došlé či vlastné informácie,  ale bezplatne poskytoval záujemcom o renovácie či náhradné diely aj info o predávaných vozidlách, či takých, ktoré kdesi bezprízorne stáli, alebo im hrozilo zošrotovanie. Podľa našich záznamov sa nám takto podarilo sprostredkovať záchranu 9 autobusov a 4 dalsie sú v štádiu jednania. Trochu nás mrzí, že zopár kupcov prostredníctvom Veteranbusu získali autobusy, ale od tejto chvíle sa odmlčali – a to je škoda, myslíme si totiž, že ak sme s webom boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní, možno by mohli ,,čosi“ doplniť späť do toku informácií. Ale to už nechávame na nich samotných. Keďže sme relatívne veľmi úzka komunita, chceme zároveň v dobrom apelovať na všetkých, ktorí len pasívne prijímajú obsahy webu, aby sa zaktivizovali a prispeli fotkami svojich autobusov, informáciami, tipmi, podujatiami, názormi, skrátka čímkoľvek – podobne ako to robia tí aktívni, ktorí si dali a pravidelne dávajuú námahu a pripravujú svoje materiály, aby ste aj Vy mali čo čítať…

Počas roka vyšlo niekoľko propagačných materiálov – kalendár, kartičky, prospekt a tričká. Ústrednou ,,témou“ však je a bude ročenka čs. historických autobusov. Musíme sebakriticky priznať, že prípravy a časový sklz vo výrobe ročenky sa posunul na skutočne závažnú mieru a všetkým, ktorí na ňu toľké mesiace čakali, sa veľmi ospravedlňujeme. Môže za to viacero faktorov – od časových možností až po finančné. Ročenka stále nebola istou, hľadali sme vhodný termín na jej vydávanie, ale aj bojovali s nedochvíľnosťou vlastnou či autorov. Všetky okolnosti spôsobovali neustály odklad vydania. Sľubujeme, že táto situácia sa nebude opakovať:)

Hlavne však všetky tieto skutočnosti nás prinútili zamyslieť sa nad tým, ako posunúť projekt Veteranbus o ďalšiu úroveň vyššie – aby sme teda odstránili všetok balast, ktorý súvisí s tým, že Veteranbus funguje výhradne ako hobby a bez akéhokoľvek organizačného zázemia . To by však nebol najväčší problém – najväčším problémom bola a je časová tieseň, aktualizácie po nociach (alebo výpadky v aktualizácii počas maródiek atď.) Problémy Veteranbusu priebežne rozoberáme aj tu na webe – teda verejne – a sme veľmi radi a ďakujeme všetkým čitateľom a sympatizantom za rôzne nápady a tipy, ako a čo riešiť.

Pri príležitosti prvých narodenín Veteranbusu sme teda pripravili aj prvé číslo ročenky. A z vašich názorov a posúdenia situácie nám nakoniec vyšlo, že ročenka výjde každý rok vždy v medziobdobí po aktuálnom stretnutí v Lešanoch a narodeninami Veteranbusu (ciže v rozpätí začiatku mesiaca 6. až do polovice 7. mesiaca) – budeme sa snažiť zachytiť vždy všetky dôležité podujatia a udalosti danej sezóny, ktorá je najaktívnejšia práve na jar a v prvej polovici leta a prispôsobiť im úplne konkrétny termín vydania. Samozrejme, všetky aktuality a spravodajstvo sa dostanú vždy aj na web, čiže nič sa určite nestratí. jedným z hlavných cieľov pre ďalšie obdobie je teda stabilizovanie vydávania ročenky Veteranbus na konkrétny termín a zabezpečenie aspoň základného finančného zázemia (oslovíme potencionálnych sponzorov a partnerov na spolupodieľanie sa, ktorí vyčkávali až na prvé číslo a súdiac z ich ohlasu a reakcií by to nemal byť pre budúce číslo problém)

Pri príležitosti prvých narodenín Veteranbusu sme sa aj na základe vašich nápadov rozhodli začať prípravné práce na zriadenie cechu majiteľov a sympatizantov českých a slovenských historických autobusov, ktorý bude po vzore samotného Veteranbusu nadklubovým spolkom pre obe štáty. Cech vznikne ako občianské združenie v oboch krajinách a bude sa aktivizovať a uchádzať o všetky legálne formy financovania aktivít a zastupovania členov a ich záujmov.  Určite sa pýtate, čo vám členstvo v cechu prinesie. Tu je niekoľko vízií:

– každý člen cechu získa svojim členstvom zastrešenie medzinárodného združenia a cech sa bude zaujímať o vaše konkrétne problémy a pokúšať sa získavať pre nich riešenia

– cech nevylučuje vaše členstvo v pôvodnom spolku , klube či združení, kde môžete samozrejme naďalej zostať a pôsobiť

– cech bude zo získaných sponzorských a iných prostriedkov financovať okrem plánovaných podujatí a stretnutí aj získavania vozidiel a dielov pre svojich členov, no najmä sa bude spolupodieľať na riešení vašich problémov spojených s prevádzkou a údržbou vášho autobusu na solidárnom a morálnom princípe (keďže nie každý majiteľ autobusu je milionár a všetkých nás rovnocenne motivuje záchrana či údržba autobusu ako krásneho koníčka). Cech teda nebude získavať peniaze od štátu či sponzorov iba na financovanie renovácií vedenia či úzkeho okruhu ľudí, ktorí sa pod pláštikom nejakej formy organizácie týmto častokrát amorálne a nehanebne obohacujú

– cech využije všetky možnosti financovania, vrátane príjmov zo štátneho rozpočtu (inštitút poberania 2% dane a podobne), ktoré použije v súlade s budúcimi stanovami pre všetkých tak, ako sa valné zhromaždenie všetkých členov dohodne a aby každý člen cechu cítil, že jeho problémy sú v cechu preberané a v rámci všetkých dostupných možností aj riešené

– cech bude v rámci vnútorných výdavkov financovať iba svoje nevyhnutné prevádzkové náklady; z prostriedkov cechu teda neplynú štatutárom ani členom žiadne príjmy, provízie a podobne. Každý člen cechu však bude mať právo podať oddôvodnenú žiadosť na osobitný príspevok napr. v prípade mimoriadnej situácie, alebo ako odmenu za získanie objemnejšieho sponzorského či iného príspevku pre cech – prostriedky bude môcť použiť výlučne na opravu, renovácie, kúpu vozidla, dielov a podobne.

– členom cechu môže byť aj sympatizant a nadšenec, ktorý má záujem byť aktívny v tejto oblasti akýmkoľvek spôsobom – čiže v prípade ak nevlastníte autobus, dostanete v cechu členský štatút ,,sympatizant“

– cech bude sprostredkovávať bezplatne informácie o ponúkaných vozidlách a dieloch najprv všetkým svojim členom a až potom ostatnej autobusovej verejnosti

– cech bude vydávať príležitostné tlačoviny, ročenku, prevádzkovať web Veteranbusu a udržiavať všetky aktivity tak, aby naďalej získaval podnety z verejnosti o rôznych autobusoch, vrakoch, dieloch a napomáhal tak plniť záujmy členov a zmysel cechu; členovia cechu získajú preukaz, odznak cechu a propagačné materiály, ktorými budú prezentovať našu spoločnú činnosť na výjazdoch, podujatiach, stretnutiach atď.

– v štádiu jednania s českým partnerom máme rozobratú otázku vydávania avízovaných česko-slovenských Autobusových novín pod záštitou cechu; noviny by napomohli k oveľa širšej propagácii cechu hlavne mimo komunity historických autobusov s cieľom získavania príjmov z inzercie a ďalšieho rozvoja cechu

– cech bude aktívnym spôsobom oslovovať potencionálnych sponzorov, hľadať možnosti príjmov z grantov, využívania štátnych inštitútov a prospešne využívať príjmy z členských príspevkov

– cech sa stretne vždy minimálne raz do roka (motivuje nás mobilný model výjazdových zasadaní českého RTO KLUBU:)), kde sa sprístupní kompletný pohyb prostriedkov pre všetkých členov a stanoví sa ďalší program a postup. V diskusii cechu má každý rovnocenný názor – riešenie prípadných polemických situácií bude možné pri zložitejších veciach byť realizované hlasovaním. Cech sa môže v prípade potreby stretávať aj viackrát v roku, prípadne využívať moderné prostriedky ,,stretávania sa“ prostredníctvom webových konferencií, využívať elektronickú poštu a podobne. Všetci členovia cechu získavajú bezplatne e-mailovu adresu v tvare vasemeno@veterany.eu alebo vasejmeno@veteranbus.cz.

Tak toľko zatiaľ z plánovaných predsavzatí. Všetkých, ktorých myšlienka cechu aspoň pre začiatok oslovila, prosíme, aby nám zaslali svoje názory, postoje, pripomienky. Zo všetkých podnetov vytvoríme víziu činností a stanovy cechu. Po zaregistrovan cechu pristúpime k organizovaniu členskej základne a zabezpečeniu všetkých možností získavania zdrojov.

V rámci aktuálnej situácie hľadáme seriózneho partnera v Čechách, ktorý by sa stal štatutárom združenia za českú stranu a zároveň na úrovni riadenia cechu realizoval záujmy cechu v ČR. Aktivita a návštevnosť českých kolegov v rámci Veteranbusu je tak citeľná, že česká zložka cechu  určite nebude minoritnou a rovnako tak aj plnenie záujmov členov bude priamo úmerné a spravodlivé.

Jaroslav Verlík
Veteranbus

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.