Aktuálne: Zastavenie pravidelnej osobnej dopravy do Záhorskej Vsi od GVD 2019/2020

ZÁHORIE – To čo sa už dlhšiu dobu šepkalo medzi miestnymi obyvateľmi, sa žiaľ nakoniec stáva skutočnosťou. Od nového GVD 2019/2020 už na podnet Bratislavského samosprávneho kraja nebude zabezpečovaná pravidelná osobná doprava na železničnej trati č. 113 Zohor – Záhorská Ves. Turistického vlaku Záhoráčik by sa to údajne dotknúť nemalo, všetko však závisí od vyhodnotenia jeho tohtoročnej sezóny.

Ale poďme pekne po poriadku. Naša redakcia sa ako jediná dlhodobo venuje železničnej trati medzi Plaveckým Podhradím a Plaveckým Mikulášom. Keďže predmetný úsek trate je stále mimo záujmu kompetentných i médií, v januári tohto roku sme sa na Bratislavskom samosprávnom kraji informovali, v akom štádiu je plánované obnovenie tejto trate. Na naše otázky odpovedala riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry Ing. Agáta Mikulová. „Náš odbor sa tejto problematike venuje od roku 2016. Výsledkom nášho úsilia, viacerých náročných a dlhých rokovaní s Ministerstvom dopravy a výstavby, Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železnicami Slovenskej republiky sa nám podarilo zabezpečiť a obnoviť trať v úseku Zohor – Plavecké Podhradie od roku 2017. To znamená, že v tomto roku úspešne otvoríme v apríli 3. sezónu prevádzky vlaku Záhoráčik. Čo sa týka posledného úseku od Plaveckého Podhradia po Plavecký Mikuláš, táto trať je úplne nezjazdná, no čo je náročnejšie, je nevyhnutná úplná rekonštrukcia trate. Táto rekonštrukcia znamená prípravu projektovej dokumentácie, nanovo vybudovanie zvršku a položenie koľajníc atď. Táto investícia si vyžaduje omnoho širší rámec a financie ako sa v prvom momente zdá. Zároveň po viacerých rokovaniach so Železničnou spoločnosťou Slovensko a aj Železnicami Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky nemajú rozpočtovaný finančný obnos peňazí na rekonštrukciu trate do roku 2020. Oficiálne stanovisko nám bolo doručené v máji roku 2018, kde Železnice Slovenskej republiky deklarujú popisný stav uvedeného úseku a nevyhnutnú rekonštrukciu, aby aj z dopraveného hľadiska prevádzka vlaku bola zabezpečená podľa noriem a bez problémov. Zároveň Bratislavský samosprávny kraj nedokáže túto investíciu financovať v plnej výške a už vôbec nie formou objednávky. Žiaľ župa spravuje verejné zdroje, ktoré podliehajú viacerým zákonom a aj zákonom o verejnom obstarávaní, o efektívnom a hospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov a pod.“

„Pri objednávke dopravných výkonov na obdobie GVD 2018/2019 požiadal dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. správcu infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky o vyjadrenie k možnosti pridelenia trasy pre cykloturistické vlaky až do Plaveckého Mikuláša. Železnice Slovenskej republiky odpovedali negatívne s odôvodnením nezjazdnosti úseku a nedostatkom finančných zdrojov na sprevádzkovanie,“ dodal Mgr. Tomáš Vlčko, referent oddelenia cestnej dopravy a dráh. Odpoveď, prečo doteraz neprišlo k vyčisteniu predmetného úseku trate, aby sa mohol objektívne posúdiť jej technický stav, sme sa už nedozvedeli.

Keď sa koncom apríla slávnostne otvárala nová sezóna vláčika Záhoráčika, predstavitelia kraja plánované predĺženie turistického vlaku až do Plaveckého Mikuláša vôbec nespomenuli a ako to už na Slovensku býva zvykom, médiá sa na to vôbec nespýtali. Už vtedy však na verejnosť začali prenikať informácie, že Bratislavský samosprávny kraj plánuje zastaviť pravidelnú osobnú dopravu na záhorských tratiach. V tom čase to však ešte nikto nebral príliš vážne. Obyvatelia kraja totiž verili, že zdravý rozum nakoniec zvíťazí. Žiaľ opak bol pravdou.

V čase keď verejnosť mohla na stránkach Bratislavského samosprávneho kraja pripomienkovať návrh grafikonu verejnej dopravy na rok 2018/2019, bolo už dávno rozhodnuté o tom, že pravidelné osobné vlaky jazdia v tomto roku do Záhorskej Vsi naposledy. Zarážajúce na tom je, že o plánovanom rušení vlakov neinformoval ani Bratislavský samosprávny kraj, ani spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, ktorá na svojom webe IDS BK píše: „Na základe informácií od ŽSR je k dispozícii prvý návrh GVD na roky 2019/2020, ktorý začne platiť približne od polovice decembra 2019. Návrh GVD 2019/2020 neprináša oproti súčasnému temer žiadne zásadné zmeny (časových polôh a pod.). Cestujúci však napriek tomu môžu posielať pripomienky na adresu infocentrum@bid.sk do piatku, 21.06.2019.“ Prečo túto podstatnú informáciu zamlčali, sme sa nedozvedeli.

Starostov dotknutých obcí avizovaná zmena neteší. Upozorňujú na fakt, že najmä v prípade ranných spojov to môže obyvateľom kraja spôsobiť problém. „Nebránime sa tomu, aby sme rokovali o efektivite zabezpečených dopravných výkonov, ale, žiaľ, o tomto kroku nás nikto neinformoval a ani s nami o tom nikto nediskutoval,“ vyslovil výčitku smerom k samosprávnemu kraju starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič. Aj podľa starostu Vysokej pri Morave Dušana Dvorana je otázne, ako dokáže autobusová doprava nahradiť zrušené vlaky. „Obávam sa, aby ľudia, ktorí doteraz cestovali do Bratislavy za 38 minút, nemuseli cestovať viac ako hodinu a motať sa po celom Záhorí,“ povedal.

Pravidelné vlaky do Záhorskej Vsi, ktoré sa obnovili ešte za čias predsedu kraja Ľuba Romana a navýšili za pod vedením predsedu kraja Pavla Freša, budú nakoniec od nového grafikonu zrušené. Prečo sa kraj rozhodol pre takéto riešenie? Dotkne sa táto zmena aj turistického vlaku Záhoráčik? A čo je nové ohľadom obnovenia trate do Plaveckého Mikuláša? Na naše otázky odpovedal vedúci oddelenia cestnej dopravy a dráh Ing. Matúš Bukovčák.

„Bratislavský samosprávny kraj sa spoločne s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zhodli na ukončení objednávania a spolufinancovania pravidelnej železničnej dopravnej obsluhy na trati č. 113 Zohor – Záhorská Ves od GVD 2019/2020 (15.12.2019). Dôvodom sú vysoké náklady na prevádzku, nízka frekvencia cestujúcich (jeden pár vlakov už bol zrušený k GVD 2018/2019) a nespoľahlivosť zabezpečovania služby zo strany dopravcu – časté radenie iných ako dohodnutých vozidiel, ako aj prípady nahradenia ŽD náhradnou autobusovou dopravou. Bratislavský samosprávny kraj zrušené vlaky nahradí autobusmi a zvažuje viaceré varianty plnohodnotnej obsluhy dotknutého územia prímestskou autobusovou dopravou nadväznou na ŽD v ŽST Zohor. Bude sa jednať o systémový krok, ktorý bude viesť k zlepšeniu ponuky pre cestujúcich (väčší počet spojov). Momentálne v spolupráci s BID, a.s. a dopravcom Slovak Lines, a.s. vypracovávame cestovné poriadky, ktoré budú v dostatočnom časovom predstihu predstavené cestujúcej verejnosti.

Z rovnakých dôvodov nie je možné zo strany Bratislavského samosprávneho kraja uvažovať o zavedení pravidelnej železničnej dopravnej obsluhy (pracovný deň, nepracovný deň) na trati č. 112 Zohor – Plavecké Podhradie (- Plavecký Mikuláš) ako navrhujete vo Vašom podnete. Mimochodom VÚC majú zákonnú povinnosť zabezpečovať iba prímestskú autobusovú dopravu, objednávateľom dopravných výkonov v železničnej doprave je v prvom rade štát – Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Bratislavský samosprávny kraj bol jediným krajom v SR, ktorý iniciatívne objednával a spolufinancoval pravidelnú železničnú dopravu na regionálnej trati. Od septembra 2019 Bratislavský samosprávny kraj v tejto trase pripravuje spustenie novej autobusovej linky Kuchyňa – Pernek – Jablonové – Lozorno – Zohor nadväznej v ŽST Zohor na vlaky Bratislava – Malacky – Kúty. Po otvorení (jeseň 2019) uzatvorenej cesty (rekonštrukcia) Malacky – Rohožník dôjde k opätovnému zavedeniu prípojov na vlaky v ŽST Malacky z autobusovej linky Prievaly – Plavecký Peter – Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie – Sološnica – Rohožník – Malacky.

Na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa pripravuje vyhláška, ktorej súčasťou budú aj štandardy dopravnej obslužnosti v SR – prepravný prúd pod 250 cestujúcich jedným smerom za 24 hod. nie je vhodné obsluhovať železničnou dopravou, ale prislúcha autobusovej doprave. Frekvencia cestujúcich na trati č. 113 Zohor – Záhorská Ves je priemerne cca. 180 cestujúcich jedným smerom za 24 hod. v pracovný deň (štatistika január 2019). Počet prepravených cestujúcich aj v najviac obsadených vlakoch počas špičky v smere hlavného prepravného prúdu zodpovedá kapacite autobusu. A teda frekvencia cestujúcich nie je vhodná na obsluhu železničnou dopravou. Náklady na prevádzku 1 km vlaku sú približne osemnásobne vyššie, ako náklady na prevádzku 1 km autobusu.

Zrušenie pravidelných vlakov Zohor – Záhorská Ves automaticky neznamená aj zrušenie cykloturistických sezónnych vlakov do Plaveckého Podhradia. Bratislavský samosprávny kraj vyhodnotí aktuálnu sezónu a následne rozhodne či bude objednávať tieto vlaky aj v ďalšom období (GVD 2019/2020). Pozn.: Úsek trate č. 112 Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš je nezjazdný. Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa vyjadrilo, že v prípade, ak subjekt (ktokoľvek – samospráva, OZ, atď.) objedná väčší rozsah pravidelnej dopravy na úseku až do Plaveckého Mikuláša, sú ochotní o revitalizácii úseku Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš rokovať a následne by boli Železnice Slovenskej republiky povinné zjazdnosť trate zabezpečiť. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je ochotné rokovať aj o pretransformovaní na špeciálnu dráhu – napr. dreziny, v prípade dlhodobej perspektívnej objednávky (projektu).

Bratislavský samosprávny kraj v tomto čase nebude podnikať žiadne kroky k sprejazdneniu trate do Plaveckého Mikuláša, nakoľko Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa vyslovilo o potrebe prevádzkovania pravidelnej osobnej dopravy (denne) v dostatočnom rozsahu (nie 3 páry vlakov) a na dlhšie obdobie (nie jeden rok). Bratislavský samosprávny kraj momentálne prevádzkuje 3 páry cykloturistických vlakov počas sezóny od 27.4. – 13.10.2019 iba v nepracovné dni (sobota, nedeľa, sviatok), väčší rozsah dopravy nie je v rozpočtových možnostiach kraja, ani ho nepovažujeme za potrebný/vhodný. Akémukoľvek subjektu nie je nebránené, aby si objednával určitý rozsah dopravy, resp. podnikol kroky k obnoveniu trate do Plaveckého Mikuláša (štát, združenia obcí, občianske združenia, atď). Bratislavský samosprávny kraj momentálne prehodnocuje projekty a prednosť budú mať tie, ktoré budú dávať zmysel pre Bratislavský samosprávny kraj, ako aj širokú verejnosť.“

A hoci bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo pri spúšťaný projektu vláčika Záhoráčika hovoril o jeho postupnom rozšírení aj na pracovné dni a celoročnú prevádzku, Ing. Matúš Bukovčák dnes tvrdí opak: „Vedenie kraja ani v minulosti nedeklarovalo zavedenie pravidelných vlakov Zohor – Plavecké Podhradie (– Plavecký Mikuláš) počas celého týždňa (celoročne, pracovné dni, nepracovné dni), čo je dnes podmienkou Ministerstva dopravy a výstavby SR.“ Na záver ešte dodáva, že kraj najskôr vyhodnotí tohtoročnú prevádzku vlakov Zohor – Plavecké Podhradie a následne bude možné uvažovať nad ďalšími krokmi pre budúce obdobie. Prijímať dnes akékoľvek závery je podľa neho predčasné.

Prečo sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol upustiť od sprevádzkovania trate do Plaveckého Mikuláša, nám nie je známe. No zatiaľ čo predchádzajúce vedenie kraja uvažovalo s rozšírením osobnej dopravy na železničnej trati do Plaveckého Podhradia aj na pracovné dni, čo by pomohlo aj susednej trati do Záhorskej Vsi, súčasné vedenie kraja sa rozhodlo uberať opačným smerom. Namiesto zatraktívnenia železničnej dopravy jej postupná likvidácia. A to všetko v čase vysokého nárastu automobilovej dopravy a častých dopravných zápch. A tak narozdiel od iných častí Slovenska, kde sa v tomto roku podarilo obnoviť osobné vlaky na viacerých tratiach, na Záhorí prichádza k ich tichému rušeniu.

Naša redakcia sa bude tejto problematike aj naďalej venovať a o všetkom podstatnom vás bude pravidelne informovať.  Ak Vám však osud železničných tratí na Záhorí nie je ľahostajný, dokážme predstaviteľom štátu i krajskej samosprávy, že tieto spoje nejazdia poloprázdne.

Autor: Jaroslav Filo

Komentárov

  1. Úsek do Plaveckého Mikuláše se měl už dávno administrativně zrušit. Dávat do toho spoustu drahocených financí by bylo jen plýtvání.

  2. Už dávno sa malo uvažovať, prečo je trať do Plav. Podhradia taká, aká je. Lebo je koncová. Skôr sa malo rozmýšľať o tom, čo bolo v pláne dávno, počas výstavby trate Zohor – Pl. Mikuláš a to prepojenie trate až do Jablonice. Tým by trať nadobudla väčší význam, rovnako by sa umožnilo v prípade nehody zabezpečiť odklon vlakov, čo je na Slovensku aj vďaka nefokončeným, resp. chýbajúcim prepojkám veľký problém.

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.