Aktuálne: Vyústi neutešený stav trate Breznička – Katarínska Huta do zmeny územnosprávneho členenia štátu?

priecestie km 7,206CINOBAŇA – Keď v roku 2014 žiadali ľudia obnoviť vlakové spojenie medzi obcami Breznička a Cinobaňa, na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR napriek podpisom 862 občanov dotknutých obcí  nepochodili.

Miestni obyvatelia chceli vďaka obnoveniu osobných vlakov na železničnej trati Breznička – Katarínska Huta získať lepšie spojenie s okresným mestom Poltár. Iniciátori petície argumentovali aj tým, že ľudia z obcí Hornohradu majú stále menšiu šancu dostať sa na úrady či k lekárovi do okresného mesta a starosta Cinobane pripomenul, že po vzniku plnohodnotného okresu sa obyvatelia viacerých jeho obcí nemajú ako do jeho centra dostať a aj autobusových spojov je z roka na rok menej. Petičnému výboru zaslali z ministerstva zamietavú odpoveď, v ktorej argumentovali, že „železničná osobná doprava sa sústreďuje na obsluhu hromadných prepravných prúdov, ktoré sú schopné ju využiť s dostatočnou mierou efektívnosti. Preto sa rozloženie dopravy sústreďuje na také regióny a oblasti, kde je potenciál z hľadiska demografie, rozloženia zamestnávateľských subjektov a škôl a z toho vyplývajúci stupeň mobility obyvateľstva.“ Osobné vlaky boli pritom na tejto trati zrušené v roku 2003. Nešlo o jedinú trať, ktorá bola vtedy odpísaná a nepomohol ani veľký štrajk železničiarov, ktorý si vyslúžil prvenstvo v podobe najväčšieho štrajku v dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Starosta Cinobane Jozef Melicher už po nezdare prvej petície deklaroval, že vedenia regionálnych samospráv chcú vyčkať, ako sa osvedčí cestovanie vlakmi zdarma a o svoje právo chcú opäť po čase zabojovať novou petíciou. Po neriešení situácie zo strany štátu a uplynutí približne 1 a pol roka začala nová petícia nadobúdať konkrétne kontúry. Obecné zastupiteľstvo Cinobaňa na svojom zasadnutí dňa 28.4.2016 doporučilo pripraviť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva znenie petície za vystúpenie z okresu Poltár na základe dlhodobého neriešenia stavu komunikácií v obci a jej okolí.

Na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva konanom 30. júna poslanci a starosta dodržali svoje slovo. Že to s petíciou naozaj mysleli vážne, svedčí to, že starosta pripravil jej znenie: Petícia občanov obce Cinobaňa požadujúcich odčlenenie Obce Cinobaňa z okresu Poltár do okresu Lučenec vzhľadom na dlhodobé neriešenie nepriaznivej dopravnej situácie, ktorá vznikla v dôsledku zrušenia existujúcej železničnej dopravy, nedostatočnej autobusovej prepravy a katastrofálneho stavu cestných komunikácií II. a III. triedy. Uvedený stav spôsobuje problémy obyvateľom obce a jej ďalšieho rozvoja.

Obecné zastupiteľstvo zobralo znenie petície na vedomie a určilo aj petičný výbor. Starosta požiadal jeho členov, aby sa petícii naozaj venovali, že treba nazbierať aspoň 2000 platných podpisov. Poslanec Igor Poliačik navrhol, aby si každý z poslancov zobral svoj volebný obvod a tak oslovil obyvateľov.

Podľa Cinobanského občasníka (číslo 4/2016), ktorý obec vydáva, petíciu bude možné podporiť svojím podpisom 6. augusta 2016 od 8.00 – 12.00 hod. na verejných priestranstvách: v Cinobani pri kultúrnom dome, Katarínskej Hute a v Turičkách pri autobusových zastávkach. S petičnými hárkami budú poslanci oslovovať občanov aj vo svojich volebných obvodoch.

O aktuálnom stave danej trate sa v júni na Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) z viacerých dôvodov zaujímala aj naša redakcia. Dňa 24.11.2016 totiž uplynie 115 rokov od otvorenia železničnej trate č. 163 Breznička – Katarínska Huta. Po zastavení pravidelnej osobnej dopravy v roku 2003 tu bola pred pár rokmi zastavená aj nákladná doprava, pred niekoľkými mesiacmi však sklárne v Katarínskej Hute znova obnovili svoju prevádzku. V tejto súvislosti sme sa spýtali, či to nejako ovplyvnilo prevádzku na tejto trati, alebo je tu naďalej všetka doprava zastavená. Taktiež nás zaujímalo, či by bolo vôbec z hľadiska technického stavu trate možné uskutočniť tu v druhej polovici novembra po objednávke u niektorého z dopravcov / klubov historickej techniky jazdu  motorovým vlakom, ktorou by si miestni obyvatelia a nadšenci železníc pripomenuli okrúhle výročie tejto lokálky.

Na naše otázky reagoval zodpovedný odbor GR ŽSR, ktorého vyjadrenie prinášame: „Trať Breznička – Katarínska Huta je trať, na ktorej je už dlhodobo zastavená doprava (22.06.2016 – pozastavená doprava., 13.01.2014 – zastavená doprava a trať vylúčená z dopravy). Aj napriek tomu je trať  udržiavaná v nevyhnutnej miere, t.j. je tam priebežne odstraňovaný porast, trať je pravidelne ošetrovaná chemickým postrekom, vykonávajú sa kontroly pochôdzkárom v intervale 1 × za 7 dní. Momentálne je trať vylúčená z prevádzky z dôvodu ukradnutia 153 ks spojok, ktoré neboli opätovne namontované. Na trati sa nenachádzajú takmer žiadne traťové značky.

Príprava trate na jazdy historického vlaku (historických vlakov) by znamenala minimálne dvojtýždňovú prácu zamestnancov ŽSR a značné finančné prostriedky. Kontrola sa momentálne vykonáva len vizuálna. Nie je tu vykonávaná defektoskopia, meranie GPK meracím vozom, nástupištia sú v nevyhovujúcom stave (prípadný výstup cestujúcich z výletného vlaku na ktoromkoľvek mieste trate by znamenal ohrozenie ich zdravia a to aj vrátanie budov staníc). Rozhľadové pomery na priecestiach sú nevyhovujúce, šuntová citlivosť koľajových obvodov na hrdzavých koľajniciach by znamenala nemožnosť zapnutia PZZ, atď…

Na základe uvedeného neodporúčame prevádzku historických vlakov na tejto trati, nakoľko jej technický stav nezodpovedá požadovanej legislatíve, normám a predpisom. Sprevádzkovanie a uvedenie trate do požadovaného technického stavu pre prevádzku vlakov by si vyžadovalo značné finančné, materiálové, ako aj personálne vstupy.“

Toľko vyjadrenie železníc. Zároveň nám ŽSR poskytli aj fotografie reálneho stavu trate, ktoré pre úplnosť článku taktiež prinášame.

Zaujímali nás však aj ďalšie aktuálne súvislosti týkajúce sa tejto regionálnej trate. Starosta obce Cinobaňa Jozef Melicher sa v relácii Zvony nad krajinou na Rádiu Regina vysielanej dňa 29.5.2016 vyjadril, že obec by chcela od ŽSR odkúpiť budovu ŽST Katarínska Huta a spraviť tam sklárske múzeum. Boli už ŽSR v tejto veci zo strany obce oslovené? Daná trať sa nachádza v okrese Poltár, ktorý bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy a má byť preň vypracovaný akčný plán. Zaujímalo nás, či v tejto veci majú ŽSR možnosť posielať na okresné úrady v týchto okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti svoje pripomienky a podnety a ak áno, či využili už v niektorom prípade túto možnosť. K našim otázkam zaujal stanovisko odbor komunikácie ŽSR:

„ŽSR doteraz neeviduje žiadnu požiadavku obce Cinobaňa na odkúpenie železničnej budovy Katarínska Huta. Pre spracovanie akčného plánu rozvoja sme mali rokovanie s pani primátorkou mesta Lučenec za účasti primátora mesta Fiľakovo, kde sme prebrali požiadavky uvedených miest smerom k železnici a vzájomne sme sa informovali o zámeroch a rozpracovaných projektoch ŽSR v uvedenej lokalite. S okresom ani mestom Poltár sme doposiaľ  žiadne podobné stretnutie neabsolvovali.“

Tu je ale potrebné dodať, že vláda medzičasom na svojom výjazdovom rokovaní dňa 23. júna 2016 schválila akčný plán pre okres Lučenec. Akčný plán okresu Poltár zatiaľ schválený nebol. Je teda na mieste otázka, či by prípadné odčlenenie Cinobane z okresu Poltár a jeho pričlenenie do okresu Lučenec splnilo požadovaný efekt, keďže akčný plán lučeneckého okresu  bol prijatý rešpektujúc súčasné územnosprávne členenie okresu.

Na 10 km dlhej jednokoľajnej neelektrifikovanej trati Breznička – Katarínska Huta bola ku koncu prevádzky znížená max. traťová rýchlosť z pôvodných 50 km/h na 10 km/h. Zo železničnej stanice Breznička trať pokračuje cez zastávky Mládzovo, Cinobaňa, vlečku Maša, zastávku Maša ku zastávke s nákladiskom Katarínska Huta, odkiaľ traťová koľaj pokračuje do areálu miestnych sklární. Ako zaujímavosť možno uviesť, že starý otec bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča bol prednostom stanice a býval v Mládzove na stanici. Posledný pravidelný osobný vlak prešiel touto traťou 31.1.2003 a nákladná doprava tu bola zastavená k 1.1.2012.

Autor článku: Peter Vodička
Foto: Železnice Slovenskej republiky

2 Comments

  1. Táto trať je mojou srdcovou záležitosťou. Myslím si preto, že už by sa tí čo vedú naše Slovensko mali zamyslieť nad svojím konaním. Len kúsok za hranicami, teda v ČR majú úctu k dielam svojich, teda aj našich predkov. Len pár kilometrov za hranicami majú k historickým pamiatkam úplne opačný pohľad a prístup. V Hute som vyrastal a myslím si, že toto údolie si nezaslúži taky osud aký mu pripravujú kompetentní. Gilbert

  2. My sme sa sem presťahovali do Katarinskej Huty a tu nejazdia.moje deti sa tešili,že budú jazdiť vlakom.je to skoda.nespokojna občanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.